Rechtsdomeinen

Specialisatie staat centraal bij Volckaert & Volckaert Advocatenkantoor. Alleen een verregaande specialisatie in specifieke rechtsdomeinen leidt tot de beste juridische oplossingen. En dat is wat wij ons cliënteel bieden.

Bouwrecht

 • overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking
 • bouwgeschillen (bouwgebreken, …)
 • aansprakelijkheid van aannemers, onderaannemers en architecten
 • assistentie bij technische expertises
 • advies over vertraging, verstoring, defecten, kostenoverschrijding, …
 • advies bij sluiting en bij eenzijdige/gezamenlijke verbreking van bouwcontracten

Bouwrecht

 • overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking
 • bouwgeschillen (bouwgebreken, …)
 • aansprakelijkheid van aannemers, onderaannemers en architecten
 • assistentie bij technische expertises
 • advies over vertraging, verstoring, defecten, kostenoverschrijding, …
 • advies bij sluiting en bij eenzijdige/gezamenlijke verbreking van bouwcontracten

Burgerlijk recht, onroerend goed en zakenrecht

 • onroerend contractenrecht (koop verkoop,
  lijfrente, huur, aannemingsovereenkomsten, …)
 • woninghuur
 • handelshuur
 • pacht
 • mede-eigendom
 • burenhinder art. 544 BW
 • zakenrecht (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, recht van opstal, erfpacht,…)
 • makelaarsovereenkomsten
 • uit onverdeeldheid treden cf. art. 815 BW
 • nalatenschappen (erfenissen)

Handels- en ondernemingsrecht

 • redactie, onderhandeling en nazicht van commerciële overeenkomsten (verkoop, levering, agentuur, distributie, concessie, commissie, franchising, samenwerking, licenties, lening, …)
 • commerciële geschillen
 • mededingingsrecht (kartels en restrictieve mededingingspraktijken, misbruik van machtspositie, concentraties en joint ventures)
 • handelspraktijken, consumentenrecht, stakingsvorderingen, …
 • mededingingsrecht
 • invorderingen

Handels- en ondernemingsrecht

 • redactie, onderhandeling en nazicht van commerciële overeenkomsten (verkoop, levering, agentuur, distributie, concessie, commissie, franchising, samenwerking, licenties, lening, …)
 • commerciële geschillen
 • mededingingsrecht (kartels en restrictieve mededingingspraktijken, misbruik van machtspositie, concentraties en joint ventures)
 • handelspraktijken, consumentenrecht, stakingsvorderingen, …
 • mededingingsrecht
 • invorderingen

Ondernemingen in moeilijkheden en insolventie

 • reorganisaties (minnelijke en gerechtelijke)
 • wet continuïteit ondernemingen: minnelijk akkoord, gerechtelijk akkoord, overdracht onder gerechtelijk gezag, …
 • faillissementen
 • schuldherschikkingen
 • voorlopige bewindvoering over vennootschappen
 • beslag en executie
 • ontbinding en vereffening (gerechtelijk en minnelijk) van vennootschappen
 • samenloop, voorrechten en hypotheken
 • onderhandeling met financiële partners, schuldeisers,…
 • begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden

Vennootschapsrecht

 • bijstand en advies inzake het bestuur van vennootschappen
 • geschillenregeling

Vennootschapsrecht

 • bijstand en advies inzake het bestuur van vennootschappen
 • geschillenregeling

Zekerheidsrechten en financieel recht

 • allerhande kredieten (consumentenkrediet, hypothecair krediet, documentair krediet, …)
 • aansprakelijkheid van kredietverstrekkers
 • borgstelling
 • voorrechten en zekerheden
 • bewarend en uitvoerend beslag
 • pandverzilvering
 • landbouwvoorrecht
 • uitstel van betaling